Hà nội
18h15-21h15, ngày 12/07/2019
Hà Nội
Hồ Chí Minh
18h15-21h15, ngày 16/07/2019
Hồ Chí Minh
TS. Alok Bharadwaj

Giới thiệu chuyên gia

TS. Alok Bharadwaj