Xây dựng và vận hành chiến lược nhân sự hiện đại

Xây dựng và vận hành chiến lược nhân sự hiện đại

TS. Lê Thẩm Dương
04/05/2019 | TP Hồ Chí Minh
Chính sách giữ chân nhân tài

Chính sách giữ chân nhân tài

Ths. Phạm Thu Thủy
20/04/2019 | Hà Nội
 Xây dựng và vận hành hệ thống tuyển dụng và đào tạo nhân sự chuyên nghiệp

Xây dựng và vận hành hệ thống tuyển dụng và đào tạo nhân sự chuyên nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
11/05/2019 | Hà Nội
18/05/2019 | TP Hồ Chí Minh
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
18/05/2019 | Hà Nội
 Xây dựng bộ máy nhân sự cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Xây dựng bộ máy nhân sự cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ths. Phạm Thu Thủy
09/05/2019 | Hà Nội
Xây dựng & vận hành hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp

Xây dựng & vận hành hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
04/05/2019 | Hà Nội