Hà nội
9h-17h, ngày 13/07/2019
Hà Nội
Hồ Chí Minh
9h-17h, ngày 17/07/2019
Hồ Chí Minh
TS. Alok Bharadwaj

Giới thiệu chuyên gia

TS. Alok Bharadwaj